Epoxy Resins in Stone Conservation

by Charles Selwitz

Nov 1, 1992