Groundwater Entrepreneurs in China: Selling Water to Meet the Demand for Water

by Jinxia Wang; Jikun Huang; Scott Rozelle; Lijuan Zhang

Jan 1, 2006