Groundwater Entrepreneurs in China: Selling Water to Meet the Demand for Water

by Jikun Huang; Jinxia Wang; Lijuan Zhang; Scott Rozelle

Jan 1, 2006