mHealth in China and the United States: How Mobile Technology is Transforming Healthcare in the World's Two Largest Economies

by Darrell West; Du Jiadong; Han Han; Huang Ying; Joshua Bleiberg; Li Na; Li Haihua; Li Cheng; Sun Ke; Wei Liurong; Yu Xiaohui; Zhang Xueli

Mar 10, 2014