Physical and Virtual Water Transfers for Regional Water Stress Alleviation in China

by Dabo Guan; Junguo Liu; Klaus Hubacek; Martin R. Tillotson; Qingying Liu; Xu Zhao

Jan 1, 2015