Physical and Virtual Water Transfers for Regional Water Stress Alleviation in China

by Xu Zhao; Junguo Liu; Qingying Liu; Martin R. Tillotson; Dabo Guan; Klaus Hubacek

Jan 1, 2015