Prevalence of Podoconiosis (Endemic Non-filarial Elephantiasis) in Wolaitta, Southern Ethiopia

by Meskele Ashine; Gail Davey; Kelemu Destas

Oct 1, 2003