Prevalence of Podoconiosis (Endemic Non-filarial Elephantiasis) in Wolaitta, Southern Ethiopia

by Gail Davey; Kelemu Destas; Meskele Ashine

Oct 1, 2003